2.B – RYBKY

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika:

Informatická výchova: 

Prvouka:

Etická výchova: 

Náboženská výchova:

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná výchova: 

Športová príprava:
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 13.15 – 14.00 /žiaci 2. ročníka/