III.B – RYBKY

Triedna učiteľka: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Margaréta PACHOVÁ/Mgr. Valéria BIROŠOVÁ

Matematika: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Informatika: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ/Mgr. Tatiana DUROVÁ

Prírodoveda: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Vlastiveda: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Etická výchova: PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Tomáš DANKO

Výtvarná výchova: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Pracovné vyučovanie: Mgr. Mária MURÍNOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Telesná výchova: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Športová príprava: Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 14.00 /žiaci III. ročníka/