Čo sa udeje v septembri

PLÁN PRÁCE NA MESIAC SEPTEMBER 2019

Dátum Činnosť
02. 09. 2019

08.00 hod.

 

09.00 hod.

 

 

 

10.00 hod.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

–          program:
príhovor – riaditeľ školy

–          v triedach prebrať: Školský poriadok, predpisy BOZ, PO, úrazovosť, požiadavky vyučujúcich na prácu žiakov a ostatné triednické práce

Krátka porada v zborovni školy

–          počty žiakov v triedach

–          počty žiakov v školskom klube detí

–     rôzne organizačné pokyny

03. 09. 2019

 

 

 

do 14.00 hod.

Triednické práce

–    I. stupeň – 4 vyučovacie hodiny

–    II. stupeň – 5 vyučovacích hodín

–    zápis žiakov do záujmových krúžkov

–    uzavrieť zoznamy žiakov v odd. ŠKD

04. 09. 2019 Teoretická príprava pred účelovým cvičením V. – IX. ročník
05. 09. 2019 Ochrana života a zdravia V. – IX. ročník

Účelové cvičenie v prírode – praktická časť – v areáli Alpinka

06. 09. 2019 Ukončiť zápis žiakov do záujmových útvarov
09. 09. 2019 Začiatok výučby športovej prípravy – korčuľovanie /Crow arena/

I. ročník – 12.30 – 13.15 /pondelok a štvrtok/

II. ročník – 13.15 – 14.00 /pondelok a štvrtok/

III. a IV. ročník – 12.30 – 14.00 /utorok/

do 10. 09. 2019 Vydanie vzdelávacích poukazov
od 16. 09. 2019 Začína činnosť záujmových útvarov v CVČ

 

17. 09. 2019 Odovzdanie vzdelávacích poukazov
18. 09. 2019

14.00 hod.

Pracovná porada

–          interné smernice

–          aktuálne úlohy

–          rôzne

19. 09. 2019

16.30 hod.

Plenárne zasadnutie RZ

–          Triedne aktívy

19. 09. 2019 Fotografovanie /žiakov – portrétne/
V priebehu mesiaca : Zasadnutie výboru  Rodičovskej rady (19.09.)

Zasadnutie Rady školy (18.09.)

Rozhlasové relácie 03. 09. – 75 rokov od SNP /29. 08./, Deň ústavy SR /01. 09./

20. 09. – Medzinárodný deň mieru /21. 09./

25. 09. – Svetový deň mlieka v školách /25. 09./