Riaditeľské voľno pre žiakov 3. – 8. ročníka – 21. marec 2018

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov (Testovanie 9 – 2018) žiakom III. – VIII. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno dňa 21. marca 2018 (streda).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať (pre žiakov
III. – VIII. ročníka) vo štvrtok 22. marca 2018.

Žiaci I. – II. ročníka sa učia podľa mimoriadneho rozvrhu vyučovacích hodín
(4 vyučovacie hodiny).

Školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času je v bežnej prevádzke.

Žiaci III. – VIII. ročníka sú z obeda v tento deň automaticky odhlásení. Prihlásiť sa na stravu je možné telefonicky alebo osobne najneskôr do 14. marca 2018 u vedúcej ŠJ.

Mgr. Klára DZIAKOVÁ
riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Riaditeľské voľno – 21. 03. 2018