Testovanie 9-2019

Celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ T9 – 2019 (SJL/MAT) v školskom roku 2018/2019

z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční 03. apríla 2019 o 8.00 hod. (streda)

Zúčastnia sa ho povinne všetci žiaci IX. ročníka (v prípade neúčasti v náhradnom termíne).

Povolené pomôcky: kalkulačka, funkčné písacie potreby (modré guľôčkové pero), rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, študijné materiály, učebnice, výpisky-ťaháky, jazykové príručky, matematické tabuľky

Zoznamy žiakov budú vyvesené na dverách miestností na III. poschodí ráno 03. apríla 2019.

Po ukončení testovania žiaci IX. ročníka vo vyučovacom procese nepokračujú.

Výsledky testovania sa žiaci a rodičia dozvedia:

 – v elektronickej podobe 30. 04. 2019

 – výsledkové listiny budú 13. 05. 2019

Časový harmonogram testovania:  Príchod do školy: 7.45 hod. (všetci žiaci)

Testovanie 9-2019 – 03. apríl 2019 (streda)

MATEMATIKA
8.00 – 8.10 h. (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov
8.10 – 8.20 h. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8.20 – 9.50 h. (90 minút) – administrácia testu
9.50 – 9.55 h. (5 minút) – zozbieranie testov, OH, pomocných papierov
9.55 – 10.15 h. (20 minút) – prestávka
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
10.15 – 10.25 h. (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
10.25 – 10.35 h. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.35 – 11.45 h. (70 minút) – administrácia testu
11.45 – 11.50 h. (5 minút) – zozbieranie testov a OH

    HARMONOGRAM – žiaci so zdravotným znevýhodnením zaradení do 1. skupiny obmedzenia

MATEMATIKA
8.00 – 8.10 h. (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov
8.10 – 8.20 h. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8.20 – 10.05 h. (105 minút) – administrácia testu
10.05 – 10.10 h. (5 minút) – zozbieranie testov, OH, pomocných papierov
10.10 – 10.30 h. (20 minút) – prestávka
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
10.30 – 10.40 h. (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
10.40 – 10.50 h. (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.50 – 12.15 h. (85 minút) – administrácia testu
12.15 – 12.20 h. (5 minút) – zozbieranie testov a OH

  

  Náhradný termín:  16. 04. 2019 (utorok)

  Zúčastnia sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho

  termínu.

  Prihlášku na náhradný termín testovania je nutné podať do 05. 04. 2019.

  Náhradné testovanie sa bude konať v príslušných krajských mestách (ZŠ Masarykova,

  Košice).

  PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE o požiadavkách na vedomosti žiakov zo 

  SJL/MAT, ukážky testov:  

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9OZNAM

  https://www.nucem.sk/dl/3547/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

  https://www.nucem.sk/dl/3541/VZOR_Kľúč_správnych_odpovedí_SJL.pdf

  https://www.nucem.sk/dl/3548/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

  https://www.nucem.sk/dl/3544/VZOR_Kľúč_správnych_odpovedí_MAT.pdf