1.A – VČIELKY

Triedna učiteľka: Mgr. Helena WILKOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika: 

Prvouka: 

Etická výchova: 

Náboženská výchova: 

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná výchova: 

Športová príprava:
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 13.15 /žiaci 1. ročníka/