2.A – LIENKY

Triedna učiteľka: Mgr. Margaréta PACHOVÁ 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika: 

Informatická výchova: 

Prvouka: 

Etická výchova: 

Náboženská výchova: 

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná výchova: 

Športová príprava:
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 13.15 – 14.00 /žiaci 2. ročníka/