4.A

Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Jelčová

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika: 

Informatická výchova: 

Prírodoveda: 

Vlastiveda: 

Pracovné vyučovanie:

Etická výchova: 

Náboženská výchova: 

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná výchova: 

Športová príprava:
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 14.00 /žiaci 3. a 4. ročníka/