V.A

Triedna učiteľka: Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ

 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk:

Matematika: 

Informatika: 

Biológia: 

Dejepis: 

Geografia:

Etická výchova: 

Náboženská výchova:

Technika: 

Výtvarná výchova:

Hudobná výchova: 

Telesná a športová výchova: