VI.A

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea LAJČÁKOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika: 

Informatika: 

Fyzika: 

Biológia: 

Dejepis:

Geografia: 

Občianska náuka: 

Technika:

Etická výchova: 

Náboženská výchova:

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná a športová výchova: 

Športová príprava: