VII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Viera RIEČANOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk:

Ruský jazyk:

Matematika: 

Informatika: 

Fyzika:

Biológia: 

Chémia: 

Dejepis:

Občianska náuka: 

Geografia: 

Etická výchova: 

Náboženská výchova: 

Výtvarná výchova:

Hudobná výchova: 

Telesná a športová výchova: 

Športová príprava: