VIII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Anglický jazyk: 

Ruský jazyk: 

Matematika: 

Informatika: 

Fyzika: 

Biológia: 

Chémia: 

Dejepis: 

Občianska náuka: 

Geografia: 

Etická výchova: 

Náboženská výchova: 

Technika: 

Telesná a športová výchova: 

Športová príprava: