IX.A

Triedna učiteľka: Mgr. Mária MURÍNOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Anglický jazyk: 

Ruský jazyk: 

Matematika: 

Informatika: 

Fyzika: 

Biológia:

Chémia:

Dejepis:

Občianska náuka: 

Geografia: 

Výchova umením: 

Technika: 

Svet práce: 

Telesná a športová výchova: