9.B

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea TÓTHOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Ruský jazyk:

Matematika: 

Informatika: 

Fyzika: 

Biológia: 

Chémia: 

Dejepis: 

Občianska náuka: 

Geografia: 

 

Technika:

Svet práce:

Výchova umením:

Telesná a športová výchova: