Zverejnenie voľného pracovného miesta – pedagogický asistent učiteľa

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.
Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola
Hroncova 23
040 01 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:
pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné pedagogické vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru.

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. Profesijný životopis

Zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: zs@zshronke.edu.sk do 12.01.2018.

Po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:

  1. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.
  2. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
  3. Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 08/2018
Nástup do zamestnania: dohodou
Úväzok: 100%

Kontakt:
Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
tel.: 055/633 21 89, e-mail: zs@zshronke.edu.sk
Doklady prosíme zasielať e-mailom, príp. osobne na riaditeľstvo školy najneskôr
do 12.01.2018.
O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov.

 

Mgr. Klára DZIAKOVÁ

riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

VPM – pedagogický asistent učiteľa