Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológ

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola
Hroncova 23
040 01 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:
školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: zs@zshronke.edu.sk do 05.10.2018.

Po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú: do 08/2019
Nástup do zamestnania: dohodou
Úväzok: 20%

Kontakt:
Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
tel.: 055/633 21 89, e-mail: zs@zshronke.edu.sk
Doklady prosíme zasielať e-mailom, príp. osobne na riaditeľstvo školy najneskôr do 05.10.2018.
O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov.

Mgr. Klára DZIAKOVÁ
riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

VPM – školský psychológ