Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ anglického jazyka

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
– Žiadosť o prijatie do zamestnania
– Profesijný životopis
Zaslať elektronicky najneskôr do 02. novembra 2018 na e-mailovú adresu: zs@zshronke.edu.sk

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

– Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
– Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
– Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk
Iné doplňujúce údaje:
– pracovný pomer (zastupovanie počas dlhodobej PN)
– nástup do zamestnania: 12. novembra 2018
– úväzok: 65%

Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.

Kontakty:
e-mail: zs@zshronke.edu.sk
telefón: 055/633 21 89
Mgr. Klára DZIAKOVÁ v. r.
riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Voľné pracovné miesto – anglický jazyk