IV.B – ŽABKY

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Anglický jazyk: 

Matematika: 

Informatická výchova: 

Prírodoveda: 

Vlastiveda:

Etická výchova:

Náboženská výchova: 

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova:

Telesná výchova: 

Športová príprava: 
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 14.00 /žiaci IV. ročníka/