Organizácia vyučovania počas rekonštrukcie – aktualizované

Organizácia vyučovania počas rekonštrukcie – aktualizované

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že v dňoch 12.9. – 23.9.2016  bude pokračovať rekonštrukcia školy (výmena okien na schodisku, inštalácia žalúzií v kmeňových triedach, odborných učebniach a kabinetoch). Z tohto dôvodu bude výchovno-vzdelávací proces realizovaný...

Školský klub detí – úhrada poplatkov

Školský klub detí – úhrada poplatkov

Úhrada mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114 (3). Tento príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výška mesačného príspevku je...

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – kuchár/kuchárka

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – kuchár/kuchárka

Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice Pozícia: kuchár/kuchárka Kvalifikačné predpoklady: – ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti. Ukončené stredné odborné vzdelanie...

Riaditeľské voľno – 16.9.2016

Riaditeľské voľno – 16.9.2016

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka...

Školský poriadok platný od 1. septembra 2016

Školský poriadok platný od 1. septembra 2016

Vážení rodičia, milí žiaci, zverejňujeme aktualizovaný Školský poriadok, ktorý nadobúda platnosť 1. septembra 2016. Radi by sme Vás upozornili na zmeny: 1. Správanie sa žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební – aktualizovaný bod č. 4 (strana 5) 2. Žiakom je zakázané –...

Organizácia začiatku školského roka – Slávnostné otvorenie – pozvánka

Organizácia začiatku školského roka – Slávnostné otvorenie – pozvánka

Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy, dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2016 o 8.00 hod. v školskom areáli ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, za účasti námestníčky primátora mesta Košice Renáty LENÁRTOVEJ...