Školský vzdelávací program

Motto: „Pre život, nie pre školu sa učíme“ – Seneca

Vzdelávací program: ŠKOLA – RODINA – ŽIVOT

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia: 4 roky, 5 rokov

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Predkladateľ:

Názov školy: Základná škola

Adresa: Hroncova 23, 040 01 Košice

IČO: 35540605

Riaditeľ školy: Mgr. Klára Dziaková

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: RNDr. Ľubica Floryková

Ďalšie kontakty: 055/63 332 44

zs@zshronke.edu.sk

www.zshroncova.sk

 

Zriaďovateľ:

Názov: Mesto Košice

Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Kontakty: Mgr. Alžbeta Tamásová – vedúca oddelenia školstva (055/6419218)

 

 

 

 

Platnosť dokumentu od: 30.8.2016    

                                                                              Podpis riaditeľa