Jedáleň

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Bc. Veronika HEGYI
Kuchárka: Gabriela PUČANOVÁ
Prevádzkový pracovník: Zuzana SOJÁKOVÁ
Prevádzkový pracovník: Dominika MIZIOVÁ
Prevádzkový pracovník: Lukáš PETRÁŠ
Prevádzkový pracovník: Sergej POČTARJOV
Prevádzkový pracovník: Nataliia ILIENKO

Kontakt: 055/633 21 82, sj.hroncova@centrum.sk

Oznam pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred poštovou poukážkou, trvalým príkazom z účtu po oznámení vedúcej ŠJ /nezabudnúť uviesť správny variabilný symbol žiaka, v doplňujúcich oznamoch meno a triedu žiaka/.
Odhlásiť – prihlásiť stravu je možné 1 deň vopred, v prípade choroby do 8.00 hod. ráno.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Žiakom v hmotnej núdzi sa v deň neprítomnosti v škole strava neposkytuje.

Žiakom bude vydaný zápisný lístok, ktorý je potrebné vyplniť a obratom vrátiť.

Od 8.10.2011 sa mení podľa VZN č. 103 výška príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Zatiaľ platí výška stravného k 1.9.2021:

  • stupeň: 1,15 € – cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20×1,15 €=23,00 €
  • stupeň: 1,23 € – cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20×1,23 €=24,60 €
  • mliečna desiata pre stupeň podľa smernice šj: 0,49 €/na mesiac cca 20×0,49 €=9,80 €
  • mliečna desiata pre stupeň 0,53 €/ na mesiac cca  20x 0,53 = 10,60 €
  • dospelí stravníci cudzí a zamestnanci školy: 1,33 €+1,20 € (režijné náklady) = 2,53 €


IBAN SK20 5600 0000 0005 0332 7005

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: