Jedáleň

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Jana FRICOVÁ
Pomocná sila: Gabriela PUČANOVÁ
Pomocná sila: Sergej POČTARJOV
Pomocná sila: Bc. Veronika STAJKOVÁ

Kontakt: 055/633 21 82, sj.hroncova@centrum.sk

Oznam pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred poštovou poukážkou, trvalým príkazom z účtu po oznámení vedúcej ŠJ /nezabudnúť uviesť správny variabilný symbol žiaka, v doplňujúcich oznamoch meno a triedu žiaka/.
Odhlásiť – prihlásiť stravu je možné 1 deň vopred, v prípade choroby do 8.00 hod. ráno.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Žiakom v hmotnej núdzi sa v deň neprítomnosti v škole strava neposkytuje.
Žiakom k šeku bude priložený zápisný lístok, ktorý je potrebné vyplniť a obratom vrátiť.

Od 8.10.2011 sa mení podľa VZN č. 103 výška príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Denný doplatok za odobrané jedlo:

Obed:
I. stupeň 1,15€
II. stupeň 1,23€
Mliečna desiata pre žiakov našej školy začína od 1. októbra 2019
I. stupeň 0,49€
II. stupeň 0,53€

IBAN SK20 5600 0000 0005 0332 7005

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Školská jedáleň – Zápisný lístok (žiaci)