Jedáleň

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Vedúca školskej jedálne: Libuša KUBOVÁ
Hlavná kuchárka: Jarmila VOZÁRIKOVÁ
Kuchárka: Bc. Veronika HEGYI
Kuchárka: Dana KMECOVÁ
Kuchárka: Gabriela PUČANOVÁ
Prevádzkový pracovník: Martina BOHÁČOVÁ
Prevádzkový pracovník: Dominika MIZIOVÁ
Prevádzkový pracovník: Damián LUKÁČ
Prevádzkový pracovník: Sergej POČTARJOV

Kontakt: 055/633 21 82, sj.hroncova@centrum.sk

Oznam pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred poštovou poukážkou, trvalým príkazom z účtu po oznámení vedúcej ŠJ /nezabudnúť uviesť správny variabilný symbol žiaka, v doplňujúcich oznamoch meno a triedu žiaka/.
Odhlásiť – prihlásiť stravu je možné 1 deň vopred, v prípade choroby do 8.00 hod. ráno.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Žiakom v hmotnej núdzi sa v deň neprítomnosti v škole strava neposkytuje.
Žiakom k šeku bude priložený zápisný lístok, ktorý je potrebné vyplniť a obratom vrátiť.

Od 8.10.2011 sa mení podľa VZN č. 103 výška príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Mliečna desiata pre žiakov našej školy začína od 1. októbra 2019
I. stupeň 0,49€
II. stupeň 0,53€

IBAN SK20 5600 0000 0005 0332 7005

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Školská jedáleň – Zápisný lístok (žiaci)