ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.30 do 7.30 hod.
poobedňajší školský klub detí (družina) začína hneď po skončení vyučovania.

Náš školský klub detí má osemnásť oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2022/2022

I. oddelenie                       Mgr. Martina KOVAĽOVÁ
II. oddelenie                     Petra PETRÍKOVÁ
III. oddelenie                     Mgr. Helena WILKOVÁ
IV. oddelenie                     Erika GUZOVÁ
V. oddelenie                      Valéria FEKETEOVÁ
VI. oddelenie                     Mária SZABÓOVÁ
VII. oddelenie                    Iveta PASTYRČÁKOVÁ
VIII. oddelenie                  Katarína OROSZOVÁ RUŽIČKOVÁ
IX. oddelenie                     Bc. Gabriela MATEJOVÁ
X. oddelenie                      Mgr. Simona ZAHORNACKÁ
XI. oddelenie                     Ing. Martina SVOBODOVÁ
XII. oddelenie                    Jana TÓTHOVÁ
XIII. oddelenie                   Alena KUNDRÁTOVÁ
XIV. oddelenie                  Slavomíra STUPÁROVÁ
XV. oddelenie                   Mária GAŠPERANOVÁ
XVI. oddelenie                  Mgr. Patrícia DUDOVÁ
XVII. oddelenie                Tamara PORVAŽNÍKOVÁ
XVIII. oddelenie

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Zápisný lístok do ŠKD
Prihláška ŠKD
Školský poriadok ŠKD