Poplatky

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU – VZN 103

 (aktualizované 1.8.2014)

 14

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta Košice od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času

 1. a) mesačne sumou 4 €,
 2. b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času.

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku  v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, poskytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa

 1. a) mesačne sumou 4 €,
 2. b) mesačne sumou 2 €, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času.

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času1d) prispieva

 1. a) zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov veku mesačne sumou 4 €,
 2. b) zákonný zástupca dieťaťa od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku mesačne sumou 11 € a v prípade, ak dieťa odovzdá vzdelávací poukaz v záujmovom útvare príslušného centra voľného času mesačne sumou 9 €,
 3. c) dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 20 €,
 4. d) zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom v inej obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, neposkytne mestu Košice finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie dieťaťa mesačne sumou 11€,
 5. e) dospelá osoba na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 20 €,
 6. f)    zákonný zástupca dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času mesačne sumou 11 €,
 7. g)   zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 11 €.

(4) Príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

(5) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času1e) neuvedenými v odsekoch 1 až 3 prispieva zákonný zástupca alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.

(6) Príspevok podľa odseku 5 sa uhrádza pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(7) Príspevok podľa odseku 5 uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť centra voľného času samostatne.

15

Príspevok podľa § 14 ods. 1 a 2 v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1).

1d) § 6 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

1e) § 6 ods. 2 písm. b) až e), § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z.

ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia č. 103 (VZN)