Poplatky

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU – VZN 237

PIATY DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ CENTRA VOĽNÉHO ČASU
§ 13

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času5
a) dieťaťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov príslušnému centru voľného času a vzdelávacieho poukazu (pokiaľ má nárok) v záujmovom útvare príslušného centra voľného času, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 5 €,
b) zákonný zástupca dieťaťa od 0 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov prispieva príslušnému centru voľného času mesačne sumou 15 €,
c) zákonný zástupca dieťaťa na každý ďalší záujmový útvar prispieva mesačne sumou 15 €.
d) dospelá osoba nad 18 rokov veku mesačne sumou 25 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami centra voľného času neuvedenými v odseku 1 prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba mesačne sumou vo výške čiastočného pokrytia nákladov spojených s organizovaním týchto činností.
(4) Príspevok podľa odseku 3 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba za každú ďalšiu činnosť centra voľného času samostatne a pred začatím ďalšej činnosti centra voľného času v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§ 14
Príspevok podľa § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 3 sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.

Úplné znenie: https://static.kosice.sk/vzn/doc/l1azQkb4MMApse/vzn237.pdf