Predmetové komisie

Metodické združenie ročníkov 1 – 2 
Vedúca MZ – Mgr. Lucia Kádárová

Metodické združenie ročníkov 3 – 4
Vedúca MZ
– Mgr. Margaréta Pachová

Metodické združenie ŠKD
Vedúca MZ
– Tamara Porvažníková

Predmetová komisia jazykov (SJL – ANJ – RUJ)
Vedúca PK – Mgr. Kamila Hrivňáková

Predmetová komisia prírodovedných predmetov (MAT – BIO – FYZ – GEG – CHE – INF – THD)
Vedúca PK
– Mgr. Andrea Tóthová

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a výchov (DEJ – HUV – OBN – TSV – VYV – NBV – ETV) 
Vedúca PK – Mgr. Mária Murínová