Predmetové komisie

Metodické združenie ročníkov 1 – 2 
Vedúca MZ – Mgr. Lucia Kádárová

Metodické združenie ročníkov 3 – 4
Vedúca MZ
– Mgr. Margaréta Pachová

Metodické združenie ŠKD
Vedúca MZ
– Mária Gašperanová

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúra (SJL)
Vedúca PK – Mgr. Gabriela Michalcová

Predmetová komisia cudzích jazykov (ANJ – RUJ – NEJ – SPJ)
Vedúca PK – Mgr. Klaudia Trudičová

Predmetová komisia matematiky a informatiky (MAT – INF)
Vedúca PK
– Mgr. Andrea Tóthová

Predmetová komisia prírodovedných predmetov (BIO – FYZ – GEG – CHE)
Vedúca PK
– RNDr. Jana Lóšková, PhD.

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov (DEJ – OBN – ETV – NBV)
Vedúci PK
– Mgr. Tomáš Mitterpák

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a výchov (HUV – TSV – VYV – THD) 
Vedúca PK – Mgr. Mária Murínová