Riaditeľské voľno – 21. novembra (žiaci 6. – 9. ročníka)

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov (Testovanie 5 – 2018) žiakom VI. – IX. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať (pre žiakov VI. – IX. ročníka) vo štvrtok 22. novembra 2018.

Žiaci I. – IV. ročníka sa učia podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín. Školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času je v bežnej prevádzke. Žiaci VI. – IX. ročníka sú z obeda v tento deň automaticky odhlásení.

Odôvodnenie

V čase od 8.00 do 11.40 hod. bude prebiehať celoplošné testovanie žiakov V. ročníka – Testovanie 5 – 2018, z tohto dôvodu nebude možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov VI. – IX. ročníka.

 

Mgr. Klára DZIAKOVÁ v. r.

riaditeľka školy

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Riaditeľské voľno – 21.11.2018