Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z prevádzkových dôvodov (havária ústredného kúrenia) žiakom I. – IX. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať v pondelok 5. novembra 2018. Školský klub detí, školská jedáleň ani centrum voľného času nie sú v prevádzke.

Mgr. Klára DZIAKOVÁ
riaditeľka školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Riaditeľské voľno – 29.10.2018