Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológ

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológ

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:


Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice 

Kategória voľného pracovného miesta: 
školský psychológ

Počet pracovných miest: 1

Kvalifikačné predpoklady: 
podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady: 
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky po vyzvaní: 

– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka 

Platové podmienky: 
Podľa zákona č. 553/2003 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v platnom znení s ohľadom na dĺžku praxe a doložených dokladov o vzdelaní (tarifný plat v hrubom od 887,50 €, 6. platová trieda).

Nástup do zamestnania: 8. januára 2020

Pracovný pomer na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 20% úväzok

Všetky potrebné doklady zašlite na e – mail zs@zshronke.edu.sk do 5. januára 2020

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 055/633 32 44; e – mail: zs@zshronke.edu.sk

Mgr. Martin FAZEKAŠ

riaditeľ školy