Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  v Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach  pre školský rok 2020/2021

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciach pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
riaditeľ školy vydáva dokument, ktorý rešpektuje opatrenia a rozhodnutia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), v súlade s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Dokument sa bude priebežne aktualizovať (aj na obdobie od 7.9.2020). V prípade aktualizácie dostanú rodičia/zákonní zástupcovia žiaka správu prostredníctvom školského informačného portálu – Edupage.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: