Riaditeľské voľno 22.3.2023 a 23.3.2023

Riaditeľské voľno 22.3.2023 a 23.3.2023

Riaditeľ Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov

U D E Ľ U J E

1. žiakom I. – VIII. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno na deň 22. marec 2023 (streda) z organizačných dôvodov
a
2. žiakom I. – IX. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno na deň 23. marec 2023 (štvrtok) z organizačných dôvodov.

Riadne vyučovanie, podľa rozvrhu hodín, bude pokračovať (pre žiakov
I. – IX. ročníka) v piatok 24. marca 2023.

Odôvodnenie:
Riaditeľské voľno je udelené žiakom z dôvodu celoslovenského testovania žiakov IX. ročníka T9-2023 (22. marec 2023) a z dôvodu celoslovenského externého testovania žiakov na účel získania nižšieho stredného vzdelávania (23. marec 2023).
V dňoch 22.3.2023 a 23.3.2023 bude mimo prevádzky školská jedáleň, školský klub detí a školská jedáleň.

S pozdravom

Mgr. Martin Fazekaš
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: