Riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka – 3. apríl 2019

Riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka – 3. apríl 2019

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov (Testovanie 9 – 2019) žiakom V. – VIII. ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach riaditeľské voľno dňa 3. apríla 2019 (streda).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať (pre žiakov V. – VIII. ročníka) vo štvrtok 4. apríla 2019.

Žiaci I. – IV. ročníka sa učia podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín.

Školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času je v bežnej prevádzke.

Žiaci V. – VIII. ročníka sú z obeda v tento deň automaticky odhlásení. Prihlásiť sa na stravu je možné telefonicky alebo osobne najneskôr do 27. marca 2019 u vedúcej ŠJ.

Mgr. Klára DZIAKOVÁ
riaditeľka školy