Výberové konanie

Výberové konanie

V zmysle Usmernenia mesta Košice zo dňa 8.4.2021 zverejňujeme informáciu o výberových konaniach na pozície riaditeľov škôl a školských zariadení.

Primátor mesta Košice vyhlasuje
podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach:

1. ZŠ Belehradská 21, Košice
2. ZŠ Bruselská 18, Košice
3. ZŠ Družicová 4, Košice
4. ZŠ Hroncova 23, Košice
5. ZŠ Janigova 2, Košice
6. ZŠ Krosnianska 2, Košice
7. ZŠ Krosnianska 4, Košice
8. ZŠ Postupimská 37, Košice
9. ZŠ Požiarnická 3, Košice
10. ZŠ Starozagorská 8, Košice
11. ZŠ Užhorodská 39, Košice

Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania pre jednotlivé školy sa nachádzajú v prílohách na webovej stránke:

https://www.kosice.sk/obcan/skolstvo