Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach – zmena VZN mesta Košice

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach – zmena VZN mesta Košice

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,
touto cestou Vás informujem, že od 1. januára 2023 nadobudlo účinnosť VZN mesta Košice č. 237 (všeobecne záväzné nariadenie), ktorým sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

1. Príspevok na činnosť školského klubu detí (ŠKD)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 15 €.

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ŠJ)
Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, je:
I. stupeň – 1,90€
II. stupeň – 2,10€
Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie žiakov základných škôl je 5 €.

V zmysle VZN sa poplatky uhrádzajú do 5. dňa v mesiaci.

Všetky uvedené zmeny budú vedením školy upravené v školskom informačnom portáli Edupage – MODUL PLATBY najneskôr dňa 10. januára 2023.

S pozdravom

Mgr. Martin FAZEKAŠ
riaditeľ školy

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: